Talsu novadā pirmā SENSORĀ istaba!!!

ĢBAC “Brīnumiņš” telpās bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām ir izveidota un aprīkota Sensorā istaba. Tā ir nepieciešama, lai veicinātu bērnu intelektuālo (mentālo) darbību un relaksāciju. Vide sensorajā istabā ir paredzēta aktīvai vai pasīvai mijiedarbībai, un vienlaikus, lai veicinātu uztveres motivāciju, intereses, atpūtu, relaksāciju un, vai izglītības vajadzībām. Sensorajā telpā ikvienam bērnam, īpaši bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām šīs nodarbības veicinās prasmju attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Tādā veidā tiks sniegta palīdzība tiem, kuriem tā vitāli nepieciešama un pakalpojums nodrošinās mērķgrupas stāvokļa uzlabošanu ilgtermiņā.

Šī projekta ietvaros ir iegādāts nepieciešamais aprīkojumus un materiāli istabas izveidei un labiekārtošanai. Projekta ietvaros, Centrs šīs nodarbības piedāvās apmeklēt bez maksas. Projektu finansē A/S «Latvijas valsts meži» Sociālās palīdzības programma, ko administrē Fonds Ziedot.lv

 

Picture 1 of 4

Pieredzes braucienā uz Rīgas dienas aprūpes centriem!

Viesojāmies dienas centrā “Mēness māja”

27.aprīlī Rīgā notika nodibinājuma “Fonds Sabiedrībai” projekta noslēguma konference “Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū”, uz kuru tika organizēts bezmaksas pieredzes brauciens, un kurā piedalījāmies ari mēs. Konferences mērķis bija pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IT (informācijas tehnoloģijas) prasmju apgūšanu.

1
2
Projektam kā partneris bija arī Kurzemes NVO atbalsta centrs Talsos, tāpēc tika piešķirts finansējums dalībnieku transportam, kā rezultātā mēs pēc konferences devāmies nelielā pieredzes vizītē uz biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” grupu māju “Mēness māja”. Grupu mājas mērķis ir normalizēt personu ar garīgās attīstības traucējumiem dzīvi, pilnveidojot viņu dzīves kvalitāti un aprūpes sistēmu, dodot viņiem iespēju patstāvīgi dzīvot, stiprināt savu pašapziņu tālākai integrācijai sabiedrībā. Šī bija ļoti vērtīga pieredze, jo arī mēs esam dienas centrs, kurš sniedz sociālos pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
3

PROJEKTS “SADZIRDET, MAINĪT UN ATTĪSTĪT”

Projekts “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” veicināja “Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš’” darbības izaugsmi un attīstību. Projekta darbības laikā tika nodrošināta Centra kapacitātes un cilvēkresursu stiprināšana, analizēta Centra darbība, izvērtēti esošie pakalpojumi, apzinātas apmeklētāju vēlmes un vajadzības, izstrādāti 5 Centra darbībai un iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši pakalpojumi. Katram pakalpojumam tika piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas speciālists, pielāgotas telpas un materiāltehniskais nodrošinājums, ikvienam interesentam nodrošināta nepieciešamā pakalpojuma pieejamība un kvalitatīvu apmācību norise, tādā veidā tika nodrošināta Centra darbības attīstība un ilgtspēja. Tas dod Centram iespēju arī turpmākajā periodā izmantot jauniegūtos cilvēkresursus un materiālos resursus, lai turpinātu kvalitatīvu darbu un sasniegtu izvirzītos darbības mērķus.

Projektā realizētās aktivitātes tieši ietekmēja sociālās ilgtspējas veicināšanu un tās veicināja Talsu novada ģimeņu izpratni par demokrātiju un pilsonisko līdzdalību. ĢBAC „Brīnumiņš’” darbība tiek vērsta uz dažādu iedzīvotāju grupu prioritātēm un vajadzībām. Centra speciālisti uzlabo dzīves kvalitāti gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan to vecākiem, sniedzot psiholoģisku atbalstu un speciālistu konsultācijas. Centra komanda strādā, lai mazinātos negatīvās parādības, kas ietekmē ikviena bērna pilnvērtīgu attīstību un nodrošina viņu saskarsmes pieredzi ar citiem cilvēkiem, attīsta komunikāciju prasmes un nodrošina viņu integrēšanos sabiedrībā. Centru apmeklē vairāk nekā 100 Talsu pilsētā un Talsu novadā dzīvojošas ģimenes, no tām 40 ģimenēs aug bērni ar īpašām vajadzībām. Centra pakalpojumu klāsts ir veidots atbilstoši pieprasījumam, un balstoties uz Talsu novada ģimenēm aktuālām nodarbībām, apmācībām un semināriem. Centra pieredze un sniegtie pakalpojumi veicina Talsu novada ģimeņu veselības aprūpes, izglītības un dažādu prasmju attīstību. Projekta realizēšana ir nodrošinājusi visu Centra sniegto pakalpojumu ilgtspēju un Centra darbības ilgtspēju kopumā.

Projekta realizēšanas gaitā, ĢBAC “Brīnumiņš” pie sevis uzņēma citu NVO pārstāvjus un darbiniekus, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus un darbiniekus. ĢBAC “Brīnumiņš” darbinieki savukārt devās pieredzes apmaiņas braucienos uz citām līdzīgas darbības NVO. Pieredzes apmaiņa NVO un to darbinieku starpā veicināja Centra atpazīstamību, Centra darbības attīstību, zināšanu apmaiņu Centra darbinieku un citu NVO darbinieku vidū, iesaistīšanos citu NVO darbības uzlabošanas veicināšanā. Arī turpmāk, iesaistoties dažādās NVO aktivitātēs – forumos, semināros un tikšanās reizēs, Centra vadība dalīsies ne tikai ar informāciju par Centru, tā darbību un aktivitātēm, bet dalīsies arī ar pieredzi šāda veida projektu realizēšanā.

ĢBAC „Brīnumiņš” darbība un aktivitātes bija caurskatāmas, jo tika atspoguļotas Centra mājas lapā www.brinumins.lv, sociālajos tīklos un laikrakstos. Projekta “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” aktivitāšu rezultātā organizētos seminārus apmeklēja 318 Talsu pilsētas un novada iedzīvotāji – tieši iesaistītā projekta mērķgrupa. Centra apmeklētāji un Talsu novada iedzīvotāji tika iesaistīti iedzīvotājiem aktuālu jautājumu un problēmu risināšanā, ir izveidots stabils pamats savstarpējās komunikācijas veicināšanai pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju starpā. Talsu novada pašvaldības institūciju pārstāvji ir informēti par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem un ir veicināta Talsu novada iedzīvotāju līdzdalības demokrātija. Publiskojot projekta aktualitātes, projekta ietvaros realizēto semināru tēmas, izskatītos jautājumus un problēmsituācijas, Centra vadība veicināja sabiedrības informētību par aktuāliem jautājumiem, pārvaldes iestāžu pārstāvju un iedzīvotāju savstarpējās komunikācijas aktualitātēm un iespējamiem problēmu risinājumiem. Tas veicināja dažādu sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanu un sabiedrības iesaistīšanos lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos. Informācija par projektu visā tā realizēšanas laikā bija pieejama lielam Talsu pilsētas un novada iedzīvotāju skaitam, kas ir projektā netieši iesaistītā mērķgrupa. Sabiedrība ir informēta par aktuālāko Centra darbībā, projekta īstenošanā un EEZ finanšu instrumenta pielietošanā, ir veikti nepieciešamie publicitātes pasākumi par Centra darbību un par projekta aktivitātēm un gaitu, ir veicināta Centra atpazīstamība un jaunu apmeklētāju piesaistīšana.

ĢBAC “Brīnumiņš” darbība tiek virzīta uz Centra statūtos noteikto, uz Centra mērķiem un darbības stratēģiskajā plānā noteikto, tiek veikta periodiska Centra darbības analīze. Centra darbības attīstība nodrošina iespēju piedalīties aktuālos projektu konkursos, izvirzīt jaunus mērķus un piesaistīt finanšu resursus Centra tālākai attīstībai. Realizējot projektu “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!”, sasniegtie rezultāti pārsniedza plānotos, tika realizētas visas plānotās aktivitātes un sasniegti izvirzītie mērķi. Ir izveidots stabils pamats Centra ilgtspējīgai darbībai. Projekts “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ir devis iespēju “Ģimeņu un bērnu attīstības centram “Brīnumiņš”” uzlabot darbības kvalitāti, attīstīt sniegto pakalpojumu kvalitāti, izstrādāt jaunus pakalpojumus, stiprināt Centra cilvēkresursu kapacitāti un sasniegt izvirzīto mērķi: veicināt ĢBAC „Brīnumiņš” darbības ilgtspējīgu attīstību, pilnveidojot un papildinot Centra piedāvāto pakalpojumu klāstu, stiprinot iedzīvotājos izpratni par pilsoniskas sabiedrības veidošanos un sniedzot atbalstu stabilas un stipras ģimenes veidošanā. Centra vadība ir apņēmības pilna, jauniem izaicinājumiem, jauniem mērķiem, jauniem projektiem – vērstiem uz ĢBAC “Brīnumiņš” attīstību un ilgtspēju.

Lasīt vairāk

JAUNUMS – APMĀCĪBAS VECĀKIEM!!!

Brinumins BEA

Vecāku apmācības programmā ir ietverti 10 soļi, kas ir savstarpēji pakārtoti viens otram. Katrā programmas solī tiek aplūkota viena tēma, kas ir ļoti nozīmīga pirmskolas vecuma bērnu attīstībā. Programmā aplūkotās tēmas:

 • izpratne par bērna attīstību un temperamentu
 • kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu pašvērtējumu
 • kā veicināt drošu piesaisti
 • kā veicināt bērnos spēlēšanos un fantāziju
 • kā veicināt valodas un komunikācijas spējas
 • kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam
 • disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību
 • kā veicināt emociju pašregulāciju
 • kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu
 • kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu

Katrā solī vecākiem tiek sniegta plaša, uz jaunākajiem pētījumiem balstīta informācija par bērnu attīstību, kā arī praktiski audzināšanas principi, kā veicināt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību.

Kā grupa darbosies?

 • grupas dalībnieki tiksies 10 nodarbībās;
 • notiks vienu reizi nedēļā –ceturtdienās plkst. 18.00, nodarbības notiks Ģimeņu un bērnu attīstības centrā “Brīnumiņš”;
 • nodarbības ilgums 2,5 stundas;
 • maksa par nodarbību 6 EUR, ja uz nodarbību nāk abi vecāki, tad cena 10 EUR par abiem kopā (iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze);

Piedāvātie pakalpojumi ģimeņu un bērnu attīstības centrā „Brīnumiņš”

Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš” prioritāte ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Šeit tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālos pakalpojumus – psihologa konsultācijas caur smilšu spēles terapiju, kas šogad ir kā jaunums mūsu centriņā, mūzikas terapiju un  Montessori nodarbības. Pakalpojumu mērķis ir mazināt bērnu funkcionālo traucējumu sekas un sekmēt bērnu sociālo prasmju attīstību, kā arī  sniegt atbalstu bērnu likumīgajiem pārstāvjiem.

Mūzikas terapija

Mūzikas nodarbībās tiek pielietotas mūzikas terapijas metodes, kā arī tiek izmantoti augstas kvalitātes mūzikas instrumenti, kas nepieciešami kvalitatīvu nodarbību norises nodrošināšanai. Ar mūzikas nodarbību palīdzību, bērniem un jauniešiem  tiek dota iespēja risināt dažādas fiziskās un emocionālās problēmas, piemēram, mazināt trauksmi, hroniskas sāpes, u.c.

Mūzikas terapijas nodarbības palīdz cilvēkiem, kuriem ir traucēta valodas attīstība, motorikas vai kognitīvā attīstība. Speciālas brīvās improvizācijas metodes palīdz paplašināt viņu kustību koordināciju (kāju, roku, un mutes motoriskās spējas) un loģisko domāšanu. Individuālās mūzikas nodarbības palīdz bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir cerebrāli traucējumi vai citas neiroloģiskas saslimšanas. Vadīta instrumentālā spēle ar sinhronu dziedāšanu attīsta lielāku dzirdes uzmanību, konkrētākas kustības un valodas attīstības spējas. Vājdzirdīgajiem bērniem palīdz uztvert atšķirības starp dažādām skaņām, lai viņiem būtu labāki priekšnosacījumi valodas attīstībai. Pielietojot mūzikas terapijas metodes, var mazināt bailes, trauksmi maziem bērniem, kuriem ir ilgstoša ķīmijas terapijas pielietošana. Arī pie neiroloģiskām blakus parādībām īpašas mūzikas terapijas metodes var atjaunot pazaudētās motoriskās spējas. Bērniem ar autismu un Dauna sindromu šī terapija var būt galvenā metode, kā uzlabot un attīstīt viņu spējas. Mūzikas nodarbības ilgst no 40 min. līdz pat vienai stundai. Nodarbībās tiek ņemtas vērā katra bērna vēlmes, tās prasmīgi novirzot pedagogam vēlamajā virzienā, lai veicinātu bērna attīstību un iespēju robežās problēmu novēršanu.

Montessori nodarbības

Montessori pedagoģija visā pasaulē jau apmēram 100 gadus ir atzīta pedagoģijas metode gan veselu, gan arī bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām audzināšanā un izglītošanā. Montessori materiāls darbojas caur bērna sajūtām, t.i., bērnam tiek dota iespēja konkrētas lietas aptaustīt, saredzēt, pagaršot, saost un sadzirdēt, tādejādi radot priekšstatu par abstrakto mums visapkārt.

Montessori pedagoģijas mērķis ir patstāvīgas, neatkarīgas un pašapzinīgas personības veidošana. Montessori pedagoģijā bērnam tiek sniegta brīvība, kas nav visatļautība, bet gan brīvība izvēlēties sev piemērotāko darba materiālu un darba tempu. Skolotājs vēro katru bērnu un piedāvā tādu materiālu, kas dotajā brīdī bērnam būtu vispiemērotākais.

Montessori vidē piedāvātie materiāli plauktos izvietoti tā, lai bērns varētu brīvi pieiet un pats izvēlēties to, ar ko vēlas dotajā brīdī darboties. Tas veicina un mudina bērnu konstruktīvi darboties.

Montessori metodika ir piemērota:

 • bērniem pirmsskolas vecumā,
 • bērniem sākumskolas vecumā,
 • bērniem ar mācīšanās grūtībām un uzmanības koncentrēšanas grūtībām,
 • bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Smilšu terapija

Smilšu terapija ir terapija bez vārdiem. Smilšu spēles terapijā ir iespēja iepazīt savu iekšējo pasauli, tā palīdz izpaust to, ko vārdos grūti izteikt, kā arī palīdz saskatīt sevī to, kas paslīd garām ikdienišķai uztverei. Smilšu spēles laikā klients var izteikt to, ko jūt un pārdzīvo, taču nespēj izteikt vārdos. Tamdēļ smilšu terapija ir ļoti ieteicama bērniem, bet ne tikai. Smilšu spēles figūriņas ir bērna vārdi un bērna valoda ir izveidotā bilde, tādā veidā bērns „runā” par to, kas viņam sāp un līdz ar to meklē sāpēm un problēmām risinājumu.

Smilšu spēles terapijas process notiek tā – smilšu terapijas telpā atrodas divas smilšu kastes – viena ar sausām, otra ar slapjām smiltīm. Bērns var izvēlēties, kādā vēlas darboties. Plauktos atrodas dažādas miniatūras figūriņas, kas ataino pasauli mums līdzās. Pēc tam bērns tiek aicināts aplūkot figūriņas un izveidot savu smilšu bildi. Bērns it kā raugās uz āru, izvēloties figūras, taču  patiesībā viņa skats ir vērsts uz iekšu, sevī.

Mērķis – palīdzēt gadījumos, ja ir traumatiski pārdzīvojumi (šķiršanās, tuvinieka zaudējums), ģimenes, vienaudžu attiecību problēmas, emocionāla rakstura grūtības (bailes, trauksme, dusmas, murgi, nakts bailes), neirozes, stostīšanās, mācīšanās grūtības, adaptācijas grūtības, enurēze, depresivitāte, hiperaktivitāte.

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem šāda veida aktivitātes ir ļoti nepieciešamas, jo tās palīdz attīstīt un uzlabot viņu spējas, labāk izzināt un uztvert lietas, kas ir viņiem apkārt, kā arī palīdz apzināties savas emocijas, tās regulēt un izpaust. Tiek veicinātas valodas prasmes, uzlabotas verbālas un neverbālas komunikācijas spējas, stiprināta pašapziņa, kas šādiem bērniem ir īpaši svarīgi.

Centriņa nodarbības vada pieredzējuši speciālisti ar atbilstošu izglītību.

Nav arī noslēpums, ka „Brīnumiņš” ir krisīgais ģimeņu un bērnu centrs, un mums ir patiess prieks, ka centriņu apmeklē arī klienti, kas nav ticīgi. Katrs cilvēks, katrs bērniņš, lai arī kādi būtu viņa trūkumi, ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības un tāpēc vien ir tā vērti, lai par viņiem rūpētos. Sabiedrībā dažkārt valda aizspriedumi par lietām vai pakalpojumiem, kur tiek pieminēts Dievs, bet te nevienam nekas netiek uzspiests un ar varu mutē liets. Jēzus ir teicis: „Katru, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu Dieva eņģeļu priekšā. Bet kas Mani aizliegs cilvēku priekšā, tas taps aizliegts Dieva eņģeļu priekšā.” Lūk12.nod.8.pans. Mūsu pārliecība ir tāda, ka Dievs visu redz, kontrolē un vada un ar Viņa ziņu notiek visas lietas. Un, ja Dievs tiek pagodināts to cilvēku dzīvēs, kas Viņam tic, tad Viņš arī svētīs katru nodomu un katru darbu, kas tiek darīts no sirds, kalpojot mīlestībā uz cilvēkiem – mūsu gadījumā uz bērniem ar īpašām vajadzībām.

Laipni gaidīti mūsu centriņā!

Sociālā darbiniece Agnese Vīksne