Piedalies aptaujā!

aptauja

Piedalies aptaujā, uzlabo Sociālā dienesta pakalpojumu klāstu!

Lai izvērtētu Talsu novada pašvaldības iespējas piedāvāt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu atbalstu un pakalpojumus, Talsu novada Sociālais dienests veic aptauju. Tās mērķis ir uzzināt ģimeņu, kas aprūpē bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un personas ar invaliditāti, viedokli par ērtāko sociālās palīdzības un pakalpojumu informācijas saņemšanas vietu.

No 2011. gada Talsu novada pašvaldība apmaksā bērna attīstību veicinošas nodarbības (Montesori un muzikālās nodarbības) novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ko organizē ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš”. 2014. gadā nodarbībās iesaistījās 30 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, taču redzam, ka pieprasījums no ģimenēm pieaug un šobrīd nodarbībās iesaistās 39 bērni, apmeklējot centru katru nedēļu.

Šī brīža situācija liecina, ka Talsu novadā nav pietiekams pakalpojumu un atbalsta iespēju piedāvājums un nodrošinājums ģimenēm, kas aprūpē bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kas var potenciāli veicināt vecāku izvēli par labu bērnu ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumam.

Sociālā dienesta izveidotā aptauja ietver trīs jautājumus: kur būtu ērtāk saņemt informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un palīdzību, kas būtu nepieciešams uzlabot personu ar invaliditāti situācijā un kādus sociālos un atbalsta pakalpojumus vajadzētu izveidot ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem.

Aptaujas anketu iespējams aizpildīt Talsu novada pašvaldības mājaslapā: Sociālā aizsardzība/Sociālais dienests/Sociālās aptaujas.

Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas datiem, 2014. gadā bērna invalīda statuss piešķirts 7856 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnu skaits ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, par kuriem piešķirts bērna invalīda kopšanas pabalsts, ir 1992 (2013. gadā – 1942).

No 7856 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, salīdzinot novadus, lielākais skaits ir Talsu novadā – 152 (2%), Tukuma novadā – 144 (2%), Balvu novadā – 143 (2%), Ogres novadā – 132 (2%), Saldus novadā – 129 (1,6%), Kuldīgas novadā – 123 (2%) un Rēzeknes novadā – 119 (1,5%).

No 1992 bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, salīdzinot novadus, lielākais bērnu skaits ir Bauskas novadā – 30 (1,5%), Ogres novadā – 28 (1%), Ķekavas novadā – 28 (1%), Talsu novadā – 27 (1%), Siguldas novadā – 27 (1%), Dobeles novadā – 25 (1%), Gulbenes novadā – 25 (1%) un Tukuma novadā – 25 (1%).

Atbilstoši Labklājības ministrijas rīcībā esošajai informācijai, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits ilgstošas aprūpes institūcijās ir 444 (valsts un līgumorganizācijās – 321, pašvaldību un citās organizācijās – 123) un 7856 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo ģimenēs. Dati liecina, ka vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji pārsvarā izvēlas audzināt bērnu ģimenē, nevis uzticēt bērna aprūpi ilgstošas aprūpes institūcijām, tāpēc ir nepieciešams maksimāli palielināt pieejamo atbalsta un rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, lai vecāku vēlme bērnu audzināt ģimenē būtu vienīgā vecāku pieņemamā iespēja.

Pakalpojumu būtība ir vērsta uz maksimālu iespēju vecākiem palikt vai atgriezties darba tirgū, izglītības sistēmā vai kvalifikācijas celšanas pasākumos un izmantot savu intelektuālo potenciālu, ģimenes un darba dzīves savienošanai, sociālai integrācijai un bērna veselības un garīgās labklājības veicināšanai.

Minēto pastiprina fakts, ka apmēram 80% no bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki ir strādājoši un pastāv nepieciešamība pēc aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem mērķgrupas bērniem.

* Izmantota statistika no 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma „Deinstitucionalizācija” sākotnējā novērtējuma (2015. gada februāris).

Eva Šķubure,

Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja vietniece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *