Aizvadīti jau pirmie 3 mēneši kopš ĢBAC “Brīnumiņš” īsteno Eiropas Sociālā Fonda atbalstīto projektu Nr. 9.2.2.3/20/A/005 “Tu vari tāpat, kā es”.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Ziemeļkurzemē

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ĢBAC “Brīnumiņš” Dienas aprūpes centra darbību, nodrošinot un paplašinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un to pieejamību tuvu dzīvesvietai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem piešķirta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs no Talsu novada un Ziemeļkurzemes reģiona. Projekta īstenošanas laikā plānots sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošināt vairāk kā 50 bērniem un 24 šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuvecākiem no Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga un Kandavas novadiem.

Uzsākot projekta īstenošanu ĢBAC “Brīnumiņš” nodrošināja ārsta-rehabilitologa konsultācijas projekta dalībniekiem uz vietas Centrā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi projekta dalībniekiem tika piešķirti, ņemot vērā gan ģimenes ārsta un ārsta-rehabilitologa atzinumus, gan DI plānā norādīto informāciju, sociālā darbinieka izvērtējumu un projekta dalībnieku vecāku sniegto informāciju. Līdz šim tikuši izvērtēti kopumā 40 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, no tiem dalību projektā jau uzsācis 31 bērns. Projekta aktivitātēs iesaistījušies arī 10 šo bērnu vecāki. Projekta ietvaros tikušas nodrošinātas kopumā 337 nodarbības, t.sk. fizioterapijas, ergoterapijas, psihologa un kanisterapijas individuālās nodarbības un aizvadītas arī divas vecāku un četras bērnu grupu nodarbības, kurās lekcijas vecākiem nodrošināja fonds PLECS, savukārt bērniem bija iespēja darboties dabas vides estētikas un mūzikas grupu nodarbībās.

 Ansamblis_Kras.jpg

Top trešais "Talsu novada Sirds stāsti" raidījums

Trešajā “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumā mēs rādīsim stāstu par ģimeni, kurā aug bērniņš ar retu ģenētisku saslimšanu.

2019-05-05